Trädgårdsgruppen

Trädgård 2020

Under 2019 och 2020 kommer föreningen att genomföra ett större projekt i våra trädgårdar. Projektet leds av en trädgårdsgrupp bestående av Ing-Marie Joneman (styrelsens ordf), Henrik Levin (styrelsens vice ordf), Rudi Mölling (vicevärd), Berith Svensson och Paola Serey (medlemsrepresentanter).

Projektet innehåller många delar, bland annat lekplatser, aktivitetsytor, planteringar, belysning, skyltning, bilparkering, laddstolpar, cykelparkering, miljöstationer med mera.

Till vår hjälp har vi engagerat landskapsarkitekterna Billingham & Flygare, mer om vilka de är finner du i presentationen nedan (pdf).

På denna sida kommer vi att dela med oss av det arbetsmaterial som kommer att tas fram under projektets gång.

Delaktighet

Trädgårdsgruppen ser fram emot att medlemmarna är delaktiga i arbetet, framförallt i gestaltningsarbetet, ju tidigare det kommer in synpunkter, önskemål och återkoppling, desto lättare är det att inkorporera det i arbetet. För ändamålet finns därför en särskild epostadress till trädgårdsgruppen. Har du synpunkter maila du dem dit eller tar direktkontakt med medlemmarna i gruppen.

Kontaktuppgifter

Epost: tradgard@brfregnbagen.se

Gestaltningsförslag juni 2019

Billingham och Flygare har nu presenterat sitt första mer konkretiserade gestaltningsförslag till våra nya gårdar. Allt är inte klart och det återstår en del detaljer.

Förslaget nedan kombineras med en del noteringar gjorda av Trädgårdsgruppen vid ett möte den 26 juni. Läs gärna förslaget och noterna parallellt.

Du har nu som medlem också möjlighet att komma med synpunkter på gestaltningsförslaget. Skicka in dina synpunkter till tradgard@brfregnbagen.se senast den sista juli så tar vi med oss din tankar in till slutförslaget.

Gestaltningsförslag augusti 2019

Ett tiotal medlemmar har kommit in med synpunkter, förslag och frågor på det publicerade gestaltningsförslaget. Trädgårdsgruppen har gått igenom allt inkommet material och sammanställt det. Förslagen och frågorna har kommenterats och gruppen har även haft kontakt med Billingham & Flygare med sammanställningen. Du kan läsa hela materialet nedan.

Presentation av färdigt förslag september 2019

Den 3 september presenterades ett justerat förslag till trädgårdsgestaltning (190827 nedan) tillsammans med en presentation om hur arbetet fortskrider.

Fortsatt arbete

Styrelsen har under hösten beslutat att gå vidare med trädgårdsprojektet. Billingham & Flygare har fått i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag. Justerad ritningar har presenterats Trädgårdsgruppen som i sin tur har kommit med en de justeringsförslag. Ett komplett underlag för upphandling inklusive ritningar beräknas klart i februari. Vill du titta vidare på det som presenterats föreningen kan du titta i mapparna nedan.

Upphandling kommer att göras under mars månad och utvärdering av inlämnade anbud under april månad. Vid styrelsemötet i april kommer styrelsen besluta om ett anbud ska presenteras för stämman

Ordinarie stämma den 13 maj kommer då att få ta ställning till projektet. Underlagen kommer att skickas med stämmohandlingar och stämma kommer att kunna rösta ja eller nej till förslaget. Vinner ja kommer föreningen att gå vidare med upphandlingen.

Beräknad start för arbete blir i så fall augusti 2020.

Trädgårdsgruppen kommer också att jobba vidare under våren och har du funderingar och synpunkter går det bra att höra av sig till tradgard@brfregnbagen.se