Trädgårdsgruppen

Trädgård 2020

Under 2019 och 2020 kommer föreningen att genomföra ett större projekt i våra trädgårdar. Projektet leds av en trädgårdsgrupp bestående av Ing-Marie Joneman (styrelsens ordf), Henrik Levin (styrelsens vice ordf), Rudi Mölling (vicevärd), Berith Svensson och Paola Serey (medlemsrepresentanter).

Projektet innehåller många delar, bland annat lekplatser, aktivitetsytor, planteringar, belysning, skyltning, bilparkering, laddstolpar, cykelparkering, miljöstationer med mera.

Till vår hjälp har vi engagerat landskapsarkitekterna Billingham & Flygare, mer om vilka de är finner du i presentationen nedan (pdf).

På denna sida kommer vi att dela med oss av det arbetsmaterial som kommer att tas fram under projektets gång.

Delaktighet

Trädgårdsgruppen ser fram emot att medlemmarna är delaktiga i arbetet, framförallt i gestaltningsarbetet, ju tidigare det kommer in synpunkter, önskemål och återkoppling, desto lättare är det att inkorporera det i arbetet. För ändamålet finns därför en särskild epostadress till trädgårdsgruppen. Har du synpunkter maila du dem dit eller tar direktkontakt med medlemmarna i gruppen.

Kontaktuppgifter

Epost: tradgard@brfregnbagen.se

Gestaltningsförslag juni 2019

Billingham och Flygare har nu presenterat sitt första mer konkretiserade gestaltningsförslag till våra nya gårdar. Allt är inte klart och det återstår en del detaljer.

Förslaget nedan kombineras med en del noteringar gjorda av Trädgårdsgruppen vid ett möte den 26 juni. Läs gärna förslaget och noterna parallellt.

Du har nu som medlem också möjlighet att komma med synpunkter på gestaltningsförslaget. Skicka in dina synpunkter till tradgard@brfregnbagen.se senast den sista juli så tar vi med oss din tankar in till slutförslaget.

Gestaltningsförslag augusti 2019

Ett tiotal medlemmar har kommit in med synpunkter, förslag och frågor på det publicerade gestaltningsförslaget. Trädgårdsgruppen har gått igenom allt inkommet material och sammanställt det. Förslagen och frågorna har kommenterats och gruppen har även haft kontakt med Billingham & Flygare med sammanställningen. Du kan läsa hela materialet nedan.

Presentation av justerat förslag september 2019

Den 3 september presenterades ett justerat förslag till trädgårdsgestaltning (190827 nedan) tillsammans med en presentation om hur arbetet fortskrider. Förlaget kommer att genomgå ytterligare justering fram tills dess att ett förfrågningsunderlag tas fram, detta beräknas vara klart under tidig vår 2020.

Stämmobeslut, juni 2020

Styrelsen har sedan hösten 2019 arbetat vidare med gestaltning till ett färdigt förslag. Framtagande av förfrågningsunderlag har gjort och upphandling har skett. Förslaget lades fram till årsstämman den 16 juni 2020 och bifölls. Beställningsskrivelse gentemot totalentreprenör är framtagen. Projektstart förväntas v 34 2020. Projektet beräknas färdigställt maj 2021.

Trädgårdsgruppen kommer också att jobba vidare under projektets gång och har du funderingar och synpunkter går det bra att höra av sig till tradgard@brfregnbagen.se